Bättre forum för både SeniorNet Internet och SeniorNet Sweden.

 

Min klubb SeniorNet Internet (SNI) har med vår återbäring finansierat hittillsvarande modernisering av SeniorNet Forum-system. Det inkluderar möjligheten att länka in bilder (jpg) och texter (htm) till forumet och att använda hjälpmedel för att göra medlemsomröstningar i forumet. Dessutom kan diskussionsgrupp ”skyddas” så att exempelvis bara de som deltar i årsmötet har tillgång till gruppen under diskussionen. En behändig administration för både forumet och röstningsverktyget ingår.

 

Denna utveckling var nödvändig för att vår Internetbaserade klubb ska kunna fungera. Vi genomför numer årsmöten och enkäter även om detaljer framförallt i hanteringen kan förbättras. Under senaste verksamhetsår har vi dock konstaterat att SeniorNet forum-system kan och bör förbättras ytterligare!

 

På det nyligen avslutade årsmötet hos min klubb, SNI, togs beslut enligt följande citat ur SNI verksamhetsplan för 2011:

 

 ”..Deltagandet i vårt forum – tillika klubblokal - är lågt. Det kan till en del förklaras av att vi också medverkar i det större gemensamma forumet. Visserligen har vi där samma ID och lösen men det är ändå ett extra moment att följa och delta i två forum. Möjligheten för SNI att bedriva sin verksamhet i det gemensamma forumet men med bibehållande av skydd för de diskussioner vilka gäller unikt vår klubb (årsmöten, senweb-anvisningar, egen klubbagenda etc) skall utredas och om så är möjligt - genomföras. SNI skall i samråd med moderföreningen inklusive dess IT-konsult göra analys och specificera teknik samt utvecklingskostnad. Utvecklingsarbetet skall, tills vidare, finansieras med SNI återbäring och måste således begränsas till där befintliga resurser över tiden.  Löpande information skall ges SNI medlemmar…”

 

 

Vår webmaster har haft en första kontakt med Aimit (SNSw IT-konsult) men vi vill inte föra diskussionen vidare med Aimit förrän moderföreningens hemsida och administrationssystem är idriftsatt.

 

Jag vill dock att detta arbete sedan kommer igång omedelbart – antagligen efter årsmötet den 14 april. Min klubb finansierar åtminstone inledningsfasen av arbetet ty vi behöver få det genomfört se citatet ur verksamhetsplanen ovan!

 

För att Alla ska förstå vad som kan och bör åstadkommas är detta en första övergripande kravspecifikation – helt sett ur användarens, SeniorNet medlemmens, synvinkel:

 

SNI forum med de diskussionsgrupper som det nu har skall fungera som nu men i moderföreningens gemensamma forum. SNI medlemmar ska inte behöva logga in extra för att få tillgång till diskussionsgrupperna i det gemensamma forumet. Vid inloggning i det nu verkligen gemensamma forumet (!) skall SNI-medlemmen se vilka av diskussionsgrupperna som bara denne har rätt till och vilka diskussionsgrupper som är öppna även för alla SeniorNet medlemmar. Övriga SeniorNet medlemmar som loggar in ska däremot inte se SNI diskussionsgrupper

 

Tekniken och genomförbarheten ska utredas. Klubbtillhörighet som för varje medlem finns registrerad i Medlemsregistret är nyckel till att uppnå denna funktion.  Klubbtillhörighet har i dagens läge ingen funktion alls!! Den enskilde medlemmen kan ändra denna registeruppgift godtyckligt. Vilket betyder att medlemmen byter - från en klubb till en annan - utan att någon administratör är involverad.

 

Således kan denna brist avhjälpas samtidigt med den större förändringen

 

 

Ingemar Nevelius  (Neve) för

 

SeniorNet Internet